Ponad 25 lat doświadczenia w kontroli klimatu w pomieszczeniach. 

Regulamin wypożyczalni Drypol

 • 1. Postanowienia ogólne regulaminu
 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Usługodawcę (Wynajmującego) umów drogą elektroniczną
 1. Usługodawcą prowadzącym Wypożyczalnię Internetową jest Drypol Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chylońskiej 82 B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000630601 , posługująca się NIP 958-167-49-10 oraz Regon 365096715.
 1. Usługodawca posługuje się następującymi adresami elektronicznymi:

– Adres poczty elektronicznej : zlecenia [małpa] drypol.pl

– Adres strony internetowej : www.drypol.pl

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

4.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

4.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę najmu lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

4.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy najmu lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona serwisu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Wypożyczalni.

4.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w serwisie internetowym będąca przedmiotem Umowy najmu zawartej między Klientem, a Wynajmującym.

4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Wypożyczalni

4.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Wypożyczalni.

4.9. WYPOŻYCZALNIA – portal internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.drypol.pl  za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę najmu lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

4.10. WYNAJMUJĄCY – Drypol Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą przy ul. Chylońskiej 82 B, 81-033 Gdynia wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000630601 , NIP 958-167-49-10, Regon 365096715, adres poczty elektronicznej [email protected] numer telefonu : 58 663 67 68 ( opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

4.11.UMOWA NAJMU – umowa najmu Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Wypożyczalni.

4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Wypożyczalni.

4.11. USŁUGODAWCA – patrz 4.10

4.12. ZAMÓWIENIE  – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu Produktu i określające istotne jej warunki

4.13 USŁUGOBIORCA – patrz 4.2

 • 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę umożliwiającą zawieranie na odległość umów najmu sprzętu stanowiącego własność Usługodawcy (Produktów), a także usługę zawiera z Klientami na odległość rzeczone umowy najmu sprzętu.
 1. W razie uzyskania wyraźnej zgody Klienta, Usługodawca przekazuje również na rzecz Klienta Informację Handlową, polegającą na promowaniu względem Klienta towarów, usług i wizerunku Usługodawcy.
 • 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 1. a) W celu prawidłowego korzystania z Wypożyczalni wymagane są:
 • Komputer z dostępem do Internetu;
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

Przy czym na stronie mogą znajdować się dokumenty elektroniczne zapisane w formacie PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiednich aplikacji.

Wyżej wskazane wymagania mają charakter wymagań minimalnych, co nie oznacza, że usługa nie będzie działać w innych konfiguracjach sprzętowych, ani na innych urządzeniach, np. mobilnych. Usługodawca nie gwarantuje jednak poprawności działania serwisu na platformach innych niż komputer z systemem operacyjnym Windows i przeglądarkami wymienionymi powyżej – w ich możliwie najbardziej aktualnych wersjach.

 1. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 1. a) Usługobiorca zobowiązuje się przedstawiać Usługodawcy jedynie prawdziwe informacje, działając w dobrej wierze,
 1. b) Usługobiorca zobowiązuje się wykorzystywać Wypożyczalnię w dobrej wierze, jedynie do zawierania i realizowania umów z Usługodawcą,
 1. c) Usługobiorca zobowiązuje się dostarczać Usługodawcy jedynie treści zgodne z prawem, a nadto nie wpływać w żaden sposób (inny niż jego użytkowanie celem zamawiania usług) na działanie systemu Wypożyczalni.
 • 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 1. Umowa o prowadzenie konta w systemie teleinformatycznym oraz umowa o udostępnienie formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Wypożyczalni.
 1. Świadczenie przez Usługodawcę usługi prowadzenia konta w systemie teleinformatycznym jest bezpłatne,
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Wypożyczalni zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji,
 3. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Wypożyczalni zostaje zawarta w momencie skutecznego zakończenia procesu rejestracji. Umowa ta jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Wypożyczalni jest zawierana na czas nieoznaczony.
 1. Umowa najmu Sprzętu
 1. umowy najmu Sprzętu zawierane są poprzez przesłanie formularza wypełnianego przez Usługobiorcę za pośrednictwem systemu informatycznego, którym posługuje się Usługodawca.
 2. warunkiem zawarcia umowy jest zapłata przez Usługobiorcę czynszu wynajmu z góry, w wymiarze stanowiącym iloczyn dziennej stawki czynszu oraz ilości dni na jakie umowa została zawarta oraz wpłacenia zwrotnej kaucji. Zamiast kaucji usługobiorca może zdecydować się na wyrażenie zgody na obciążenie jego karty płatniczej kosztami naprawy uszkodzeń wynajętego mienia, bądź wartości utraconego mienia.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Wypożyczalni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Czynsz najmu uwidoczniony na stronie Wypożyczalni wyrażony jest w złotych polskich i obejmuje już wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Nie obejmuje on jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Wykaz kosztów dostaw dostępny są na stronie Wypożyczalni w zakładce „Płatność i dostawa” pod adresem: https://drypol.pl/koszty-transportu/
 5. Wysokość czynszu najmu (na jaki składa się stawka dzienna czynszu najmu pomnożona przez wybrany przez użytkownika okres najmu) wyliczona przez system na stronie Wypożyczalni jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych zmian wysokości czynszu w Wypożyczalni, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. W celu zawarcia Umowy najmu Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Wypożyczalni, zalogować się na swoje konto, dokonać wyboru Produktu bądź Produktów i złożyć oświadczenia w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje.

W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności, a nadto wybrać czy Klient wpłaci kaucje, czy wyraża zgodę na obciążenie swojej karty płatniczej.

 1. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola […] „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” po uprzednim zaznaczeniu wszelkich wymaganych oświadczeń.
 2. Po złożeniu Zamówienia Wynajmujący niezwłocznie:

– potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz następnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

 1. umowa najmu zostaje zawarta po przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 2. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Wypożyczalni. Dane te muszą być złożone być zgodne z rzeczywistością.
 3. Kaucja o której mowa odpowiada wartości wynajętego mienia i jest wskazana w zaproszeniu do zawarcia umowy.
 4. Po zwróceniu mienia w stanie niepogorszonym ponad efekt normalnego jego użytkowania – kaucja ulega zwrotowi na rachunek bankowy z jakiego została przesłana w terminie 3 dni od zwrotu. Na Kliencie ciąży obowiązek właściwego udokumentowania stanu powierzonego mu mienia.
 5. W razie obniżenia wartości zwróconego mienia, które nie wynika ze zwykłego zużycia, z kaucji pokrywa się koszty naprawy urządzenia bądź jego wymiany.
 6. W razie utraty mienia, Najemca zobowiązany jest zwrócić jego wartość Wynajmującemu.
 7. Najemca odpowiada względem wynajmującego do wysokości wartości mienia wskazanej w ofercie.
 8. Po zakończeniu okresu najmu urządzenia Najemca zobowiązuje się do jego zwrotu. W miastach w jakich funkcjonują oddziały Wynajmującego, przedmiot najmu zostanie odebrany przez przedstawicieli Wynajmującego. W innych miejscowościach przedmiot najmu zostanie odesłany przez Najemcę Wynajmującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, którą został mu doręczony. Koszt przesyłki zwrotnej został uwzględniony w kosztach wysyłki, które pokrył Najemca.
 9. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć przesyłkę zwrotną według instrukcji Wynajmującego.
 10. Zaniechanie zwrotu wynajętego mienia po upływie terminu wynajmu uprawnia Wynajmującego do naliczania odszkodowania za bezumowne wykorzystanie w wysokości odpowiadającej dziennemu czynszowi najmu za każdy dzień w jakim zaniechano zwrotu rzeczy.
 11. Jeśli pomimo dodatkowego wezwania Najemca nie zwróci przedmiotu Najmu, po upływie terminu na jaki umowa była zawarta Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy z winy Najemcy i zatrzymania kaucji stanowiącej równowartość mienia najmowanego, oraz całego należnego mu wynagrodzenia zarówno z tytułu czynszu najmu jak i odszkodowania za bezumowne korzystnie z rzeczy.
 12. Dostawa i płatność
 1. W przypadku zawarcia Umowy najmu dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta rzeczona umowa, oraz zaksięgowana płatność. Szacunkowy czas realizacji zamówienia wskazany jest każdorazowo na podstronie Produktu. Jednakże w przypadku Produktów dostępnych na zapytanie (o czym Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia), termin dostawy ustalany jest indywidualnie.
 2. Wynajmujący dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta, wskazanym w trakcie składania Zamówienia:
 • transportem własnym (w miastach w jakich znajdują się oddziały Wynajmującego) ; lub
 • za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do wartości Zamówienia. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Wypożyczalni w zakładce Koszty transportu pod adresem: https://drypol.pl/koszty-transportu/
 3. Wynajmujący udostępnia następujące sposoby płatności:
 • Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Wynajmującego wskazane są na stronie Wypożyczalni oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
 • Płatność za pośrednictwem szybkich płatności online przelewy24.pl. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Pay Pro S.A.

– Płatność kartą płatniczą :

– Visa

– Visa Electron

– MasterCard

– MasterCard Electronic

– Maestro

 1. W wypadku wybrania sposobu płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty czynszu i kaucji z tytułu Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa najmu stanowi inaczej. W przypadku braku wpływu należności w tym terminie Umowę najmu uznaje się za niezawartą.
 2. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 3. Każdorazowo umowa najmu wymaga zapłaty całego czynszu najmu z góry.
 4. Faktury VAT będą przekazane Klientowi w formie elektronicznej na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 1. Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi prowadzenia konta w systemie teleinformatycznym zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi prowadzenia konta w systemie teleinformatycznym zawartą w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści nieprawdziwych lub o charakterze bezprawnym.
 3. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 1. Rozwiązywanie umowy najmu

 

 1. Umowa najmu zawarta jest na czas określony.
 1. Rozwiązanie umowy przez Wynajmującego może nastąpić tylko w ściśle wymienionych przypadkach takich jak:

– uzyskanie przez Wynajmującego wiedzy o wykorzystywaniu przedmiotu najmu w sposób niezgody z umową

– podjęcie przez Najemcę działań stanowiących zagrożenie dla przedmiotu najmu

 1. Powyższe nie uchybia prawom konsumentów, opisanych w punkcie E. Niniejszego regulaminu.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę najmu lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta (w tym dodatkowych kosztów dostawy Produktu, w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu, innego niż najtańszy oferowany przez Wynajmującego), do poniesienia których zobowiązany jest Konsument. Umowa najmu jest usługą, więc w myśl art. 35 ustawy o prawach konsumenta jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, a kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. na adres: DRYPOL Sp. z o.o Sp. k. ul. Chylońska 82 B, 81-033 Gdynia. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Wypożyczalni, w zakładce „dokumenty”.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy najmu lub umowy oświadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy najmu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
 4. W razie odstąpienia od umowy Umowa najmu lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Wynajmujący zwróci konsumentowi uzyskane świadczenia pomniejszone o czynsz najmu za dni w jakich najem był wykonywany, przy czym kaucja zostanie zwrócona po odebraniu przedmiotu najmu.
 5. Wynajmujący dokona zwrotu należności w taki sam sposób w jaki nastąpiła zapłata czynszu najmu za Produkt, chyba że Konsument wskaże wraz z oświadczeniem o odstąpieniu inny sposób rozliczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą wynajmujący dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Wynajmujący może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumenta dowodu ich odesłania.
 7. W sytuacji, gdy Klient odstąpił od umowy najmu, a wystawiono fakturę VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt zwracany Produkt na adres: Drypol Sp. z o.o Sp. k. ul Chylońska 82B, 81-033 Gdynia. Do przesyłki zawierającej zwracany towar należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu towaru (wydruk faktury VAT).
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszt odesłania zwracanego towaru.
 3. Zwracany przez Konsumenta towar, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 5 Tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Reklamacje z Umowy Najmu w przypadku wystąpienia wad Produktu można składać pisemnie na adres Drypol Sp. z o.o Sp. k ul. Chylońska 82 B, 81-033 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zlecenia [małpa] drypol.pl . Wraz ze złożeniem reklamacji Klient winien wskazać dedykowany sposób jej załatwienia.
 2. Wynajmujący ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Wynajmującego w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Wypożyczalni można zgłaszać pisemnie na adres Drypol SP. z o.o Sp. k. ul. Chylońska 82 B, 81-033 Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 4. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • 6 Ochrona danych osobowych – Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) Usługodawca informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drypol Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą przy ul. Chylońskiej 82 B , 81-033 Gdynia wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000630601 , NIP 958-167-49-10, Regon 365096715, adres poczty elektronicznej [email protected], numer telefonu : 58 663 67 68 ( opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania, realizowania, ukształtowania treści, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego między stronami umowy zawartej na odległość. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Do przetwarzanych danych zalicza się:

– nazwisko i imiona usługobiorcy;

– numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

– adres zameldowania na pobyt stały;

– adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały;

–  dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy

–  adresy elektroniczne usługobiorcy.

– miejsce zamieszkania

– numer karty kredytowej

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie między innymi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, albowiem osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom współpracujących z administratorami w toku realizacji umowy, zwłaszcza podmiotom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z umową.
 1. Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy najmu lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy najmu lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Wypożyczalni.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy zgłosić się do Administratora – w formie pisemnej na adres Drypol Sp. z o.o Sp. k. ul. Chylońskiej 82 B , 81-033 lub drogą elektroniczną na adres [email protected].
 1. Administrator danych osobowych ustosunkuje się do Pani/Pana wniosku bez zbędnej zwłoki, ale w terminie nie późniejszym niż miesiąc od wpływu wniosku, przy czym termin ten może zostać przedłużony. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(00 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.

 1. Przetwarzanie danych osobowych, pomimo dobrowolności, jest konieczne dla realizacji umowy.
 1. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usługświadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługiświadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 • oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt.2 niniejszej klauzuli
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Usługodawca zobowiązany jest przekazać dane opisane w punkcie 12 .
 2. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Wypożyczalni jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 3. Wraz z usunięciem indywidualnego konta w Wypożyczalni, Usługodawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i Prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 • 7 Postanowienia Końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Wypożyczalnię zawierane są w języku polskim
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014, nr 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy najmu, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki zamieszczonej na stronie głównej Wypożyczalni oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Wypożyczalni jest dostępny pod adresem: https://drypol.pl/regulamin/ oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy najmu i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy najmu.
 7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Wynajmującym a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Wynajmującym a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Wynajmującego.
 8. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 10. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Najmu, 2) prawo zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Spółką, 3) uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Spółką, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 8 Polityka Prywatności

 

ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Drypol Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Chylońska 82 A
81-033 Gdynia
KRS 0000630601

Inspektor danych osobowych : iod [małpa] drypol.pl

 1. WPROWADZENIE
 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
 1. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

 1. KORZYSTANIE Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 12. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 15. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

 1. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

 1. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH
 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F
 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. W Niniejszej Sekcji F określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji F zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).
 1. NOWELIZACJE

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

 1. TWOJE PRAWA

W każdej chwili możesz zażądać udostępnienia Twoich danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z wysłaniem maila na adres iod [małpa] drypol.pl . W treści maila należy zaznaczyć jaki zakres danych ma być usunięty.

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

 1. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

 1. AKTUALIZACJA INFORMACJI

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 1. CIASTECZKA

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
 • używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};
 1. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
 • w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835);
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
 • w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
  przeglądania”.

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.